วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตารางงาน ประจำเดือน กันยายน 2555


ตารางงาน ประจำเดือน  กันยายน  2555
Sat 1 กันยายน 2555 ***************
Sun 2 กันยายน 2555 ***************
Mon 3 กันยายน 2555 กำหนดส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน
Tue 4 กันยายน 2555
Wed 5 กันยายน 2555 กำหนดลงข้อมูล Web Application
Thu 6 กันยายน 2555 กำหนดส่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงพร้อมเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผน  (งบอุดหนุนรัฐบาล)
Fri 7 กันยายน 2555
Sat 8 กันยายน 2555 ***************
Sun 9 กันยายน 2555 ***************
Mon 10 กันยายน 2555 กำหนดส่ง (สป.1-2) เดือน ส.ค. 55
Tue 11 กันยายน 2555
Wed 12 กันยายน 2555
Thu 13 กันยายน 2555
Fri 14 กันยายน 2555
Sat 15 กันยายน 2555 กำหนดส่งรายชื่อกลุ่ม ธ.กส.
Sun 16 กันยายน 2555 ***************
Mon 17 กันยายน 2555 กำหนดส่งกำไรขาดทุน แบบรวม และแยกกิจกรรม
Tue 18 กันยายน 2555  กำหนดส่งรายงานความร่วมมือแสดงความคิดเห็น  ของ ส.ตส.

Wed

19

กันยายน

2555
Thu 20 กันยายน 2555 กำหนดส่งประมาณการฯ (เพิ่มเติม) เดือน ก.ย. 55
ตรวจรับรายงานความหลากหลาย ของ สป.วังชิ้น
Fri 21 กันยายน 2555
Sat 22 กันยายน 2555 ***************
Sun 23 กันยายน 2555 ***************
Mon 24 กันยายน 2555
Tue 25 กันยายน 2555
Wed 26 กันยายน 2555
Thu 27 กันยายน 2555
Fri 28 กันยายน 2555 กำหนดส่งประมาณการฯ เดือน ต.ค. 55
Sat 29 กันยายน 2555 ***************
Sun 30 กันยายน 2555 กำหนดส่งรายงานผลพื้นที่อนุรักษ์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Barcodeงานแผนฯ

[url=http://flash-mini.com/qrcode.php][img]http://chart.apis.google.com/chart?chs=250x250&cht=qr&chl=http://planevaluation.blogspot.com/&choe=UTF-8[/img][/url]


วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กำหนดวันยื่นเสนอราคาขอซื้อไม้สักสวนป่า ประจำเดือน กรกฎาคม 2555กำหนดวันยื่นเสนอราคาขอซื้อไม้สักสวนป่า ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 
สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน (ส.ศน.)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


*******************************************************************

งานการตลาด  ก.ผป. ส.ศน.

Tel.  054-228106  Fax  054-321497
Email   north.market@northfio.com
          
คลิก Read More...»  เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*                                                                                  *


อา   1 ก.ค. 55     -   ********************************************
  จ   2 ก.ค. 55     -  (เช้า) สวนป่าแม่ทรายคำ   จ.ลำปาง  ดูรายละเอียด
  อ   3 ก.ค. 55     -  (เช้า) สวนป่าแม่หลักหมื่น   จ.เชียงใหม่  ดูรายละเอียด
  พ   4 ก.ค. 55     -
พฤ   5 ก.ค. 55     -
  ศ   6 ก.ค. 55     -  (เช้า) สวนป่าแม่สรอย  จ.แพร่ ดูรายละเอียด
  ส   7 ก.ค. 55     -   ********************************************
อา   8 ก.ค. 55     -   ********************************************
  จ   9 ก.ค. 55     - 

  อ  10 ก.ค. 55     -  (เช้า) สวนป่าแม่มาย   จ.ลำปาง  ดูรายละเอียด

  พ  11 ก.ค. 55     -  (เช้า) สวนป่าวังชิ้น  จ.แพร่ ดูรายละเอียด

พฤ  12 ก.ค. 55     -

  ศ  13 ก.ค. 55     -  (เช้า) สวนป่าแม่สุก   จ.ลำปาง  ดูรายละเอียด

  ส  14 ก.ค. 55     -   ********************************************
อา  15 ก.ค. 55     -   ********************************************
  จ  16 ก.ค. 55     -  (เช้า) สวนป่าแม่สิน-แม่สูง  จ.แพร่ ดูรายละเอียด

  อ  17 ก.ค. 55     -  (เช้า) สวนป่าแม่เมาะ  จ.ลำปาง  ดูรายละเอียด

  พ  18 ก.ค. 55     -  (เช้า) สวนป่าแม่แจ่ม   จ.เชียงใหม่  ดูรายละเอียด

พฤ  19 ก.ค. 55     -

  ศ  20 ก.ค. 55     -

  ส  21 ก.ค. 55     -   ********************************************

อา  22 ก.ค. 55     -   ********************************************
  จ  23 ก.ค. 55     - 

  อ  24 ก.ค. 55     -

  พ  25 ก.ค. 55     -

พฤ  26 ก.ค. 55     -

  ศ  27 ก.ค. 55     -

  ส  28 ก.ค. 55     -   ********************************************

อา  29 ก.ค. 55     -   ********************************************
  จ  30 ก.ค. 55     - 

  อ  31 ก.ค. 55     -

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2555


ตารางงาน ประจำเดือน  กรกฎาคม  2555
Sun 1 กรกฎาคม 2555 ***************
Mon 2 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่งรายงานแผนปรับบทบาทและภารกิจของ อ.อ.ป.
Tue 3 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน
Wed 4 กรกฎาคม 2555
Thu 5 กรกฎาคม 2555 กำหนดลงข้อมูล Web Application
Fri 6 กรกฎาคม 2555
Sat 7 กรกฎาคม 2555 ***************
Sun 8 กรกฎาคม 2555 ***************
Mon 9 กรกฎาคม 2555
Tue 10 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่ง (สป.1-2) เดือน มิ.ย. 55
Wed 11 กรกฎาคม 2555
Thu 12 กรกฎาคม 2555
Fri 13 กรกฎาคม 2555
Sat 14 กรกฎาคม 2555 ***************
Sun 15 กรกฎาคม 2555 ***************
Mon 16 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่งกำไรขาดทุน แบบรวม และแยกกิจกรรม
Tue 17 กรกฎาคม 2555
Wed 18 กรกฎาคม 2555
Thu 19 กรกฎาคม 2555
Fri 20 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่งประมาณการฯ (เพิ่มเติม) เดือน ก.ค. 55
Sat 21 กรกฎาคม 2555 ***************
Sun 22 กรกฎาคม 2555 ***************
Mon 23 กรกฎาคม 2555
Tue 24 กรกฎาคม 2555
Wed 25 กรกฎาคม 2555
Thu 26 กรกฎาคม 2555
Fri 27 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่งประมาณการฯ เดือน ส.ค. 55
Sat 28 กรกฎาคม 2555 ***************
Sun 29 กรกฎาคม 2555 ***************
Mon 30 กรกฎาคม 2555
Tue 31 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล

กำหนดส่งรายงานฯ


ตารางงาน ประจำเดือน  กรกฎาคม  2555
Sun 1 กรกฎาคม 2555 ***************
Mon 2 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่งรายงานแผนปรับบทบาทและภารกิจของ อ.อ.ป.
Tue 3 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน
Wed 4 กรกฎาคม 2555
Thu 5 กรกฎาคม 2555 กำหนดลงข้อมูล Web Application
Fri 6 กรกฎาคม 2555
Sat 7 กรกฎาคม 2555 ***************
Sun 8 กรกฎาคม 2555 ***************
Mon 9 กรกฎาคม 2555
Tue 10 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่ง (สป.1-2) เดือน มิ.ย. 55
Wed 11 กรกฎาคม 2555
Thu 12 กรกฎาคม 2555
Fri 13 กรกฎาคม 2555
Sat 14 กรกฎาคม 2555 ***************
Sun 15 กรกฎาคม 2555 ***************
Mon 16 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่งกำไรขาดทุน แบบรวม และแยกกิจกรรม
Tue 17 กรกฎาคม 2555
Wed 18 กรกฎาคม 2555
Thu 19 กรกฎาคม 2555
Fri 20 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่งประมาณการฯ (เพิ่มเติม) เดือน ก.ค. 55
Sat 21 กรกฎาคม 2555 ***************
Sun 22 กรกฎาคม 2555 ***************
Mon 23 กรกฎาคม 2555
Tue 24 กรกฎาคม 2555
Wed 25 กรกฎาคม 2555
Thu 26 กรกฎาคม 2555
Fri 27 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่งประมาณการฯ เดือน ส.ค. 55
Sat 28 กรกฎาคม 2555 ***************
Sun 29 กรกฎาคม 2555 ***************
Mon 30 กรกฎาคม 2555
Tue 31 กรกฎาคม 2555 กำหนดส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดวันยื่นเสนอราคาขอซื้อไม้สักสวนป่า
ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

จ 2 ก.ค. 55
(เช้า) สวนป่าแม่ทรายคำ จ.ลำปาง

อ 3 ก.ค. 55
(เช้า) สวนป่าแม่หลักหมื่น จ.เชียงใหม่

Imagination is more important than knowledge

Look deep, deep into nature, and then you will understand everything better.

Twitter งานแผน @northplan_fio

Twitpic

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons